Consum

Información Consumo

  • L'article 51 de la Constitució Espanyola establix que els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, protegint mitjançant procediments eficaços la seva seguretat, la seva salut i els seus legítims interessos econòmics.

    La Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, ha vingut a donar compliment al mandat constitucional, recollint-se en ella els principis i directrius vigents en aquesta matèria, a fi de dotar als consumidors i usuaris d'un instrument de protecció i defensa dels seus interessos; instrument de defensa que s'ha vist reforçat amb la regulació que el Reial decret 636/1993, de 3 de maig, fa del Sistema Arbitral de Consum, la finalitat del qual és atendre i resoldre amb caràcter vinculant i executiu els conflictes de consum, sotmetent-se les parts, empreses i consumidors, al laudo emanat d'un Col·legi Arbitral.

    L'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana és el marc de suport a les accions tendents a la defensa dels drets del consumidor en el nostre territori.

    Què és la OMIC?

Contacte Consum

Site developed with Drupal