Punt d'Informació Cadastral

Els Punts d'Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció general del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral. Actualment han estat autoritzats prop de 3.000 Punts d'Informació Cadastral.

Serveis que presten els Punts d'Informació Cadastral

A qualsevol ciutadà:
Consulta i certificació de dades cadastrals no protegits.

Als titulars cadastrals o als seus representants degudament autoritzats:
Certificació de la circumstància de no figurar com titular cadastral
Consulta i certificació de dades cadastrals protegits (nom, cognoms, raó social, NIF, domicili i valor cadastral) i no protegits relatius als immobles de la seva titularitat.

Model d'autorització

El PIC es troba situat en les Oficines de Gestió Tributària i Cadastre.

Ubicació i horari (veure en la secció de: Departaments )

 

Site developed with Drupal