Ordenances / Reglaments

L'Ajuntament com Entitat Local, aprova ordenances i normatives, que són normes jurídiques, obligatòries i permanents en el municipi, encara que són sempre de caràcter subordinat a les normatives de l'Administració Estatal i Autonòmica.

Aprovades inicialment pel ple de la Corporació, se sotmeten als tràmits d'informació pública i audiència dels interessats. Sinó existeixen reclamacions, tenen des del moment de la seva publicació caràcter executiu. Si es presenten reclamacions, una vegada resoltes són aprovades definitivament pel ple.

En aquesta secció pot trobar les ordenances, normatives i reglaments d'aquest Ajuntament.

Site developed with Drupal